Deskundig lichtadvies

Kwaliteit & Duurzaam

Altijd eerlijke prijzen

Tot 7 jaar garantie

Artikel 1 Definities 

1. Bespaarmetled B.V. is een Besloten Vennootschap dat zich ten doel stelt om ledverlichting te  leveren aan zakelijke klanten. 

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de  onderhavige Algemene voorwaarden. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke  persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit  en gebruikmaakt van de Diensten van Bespaarmetled B.V. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Bespaarmetled B.V. en/of Opdrachtgever. 

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen  Bespaarmetled B.V. en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het  kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij  tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van  een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Bespaarmetled B.V. zich  jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en  Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand  door een aanbod van Bespaarmetled B.V. en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever,  hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.  

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Bespaarmetled  B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder  andere inhoudende leveren van ledverlichting, en Producten alsmede alle andere door  Bespaarmetled B.V. ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke  aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die  niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.  

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Bespaarmetled  B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder  andere inhoudende ledverlichting, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn  gemaakt door Bespaarmetled B.V. zelf. 

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van  Bespaarmetled B.V, te raadplegen via www.bespaarmetled.nl. 

Artikel 2 Identiteit van Bespaarmetled B.V. 

1. Bespaarmetled B.V. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 89720296 en draagt btw identificatienummer NL865076613B01. Bespaarmetled B.V. is gevestigd aan Lange Blokweg  6 (4301 NX) te Zierikzee.  

2. Bespaarmetled B.V. is per e-mail te bereiken via info@bespaarmetled.nl of middels de  Website www.bespaarmetled.nl en telefonisch op 0 11 141 08 44. 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Bespaarmetled B.V. en  op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en  overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever  worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en  schriftelijk met Bespaarmetled B.V. overeengekomen.  

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden  uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten  van Opdrachtgever.  

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig  zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden  alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval  inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht  mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke  Algemene voorwaarden. 

Artikel 4 De Overeenkomst  

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders  aangegeven.  

2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Bespaarmetled B.V. via de Website, e-mail of  telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.  

3. Bespaarmetled B.V. zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan  daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt  pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische)  opdrachtbevestiging. 

4. Bespaarmetled B.V. zal na accordering van de offerteaanvraag de bestelling doorsturen naar  de importeur. Vanuit daar zullen de materialen worden verzonden naar de Opdrachtgever.  Bespaarmetled B.V. kan ook op een andere manier de bestelling afhandelen, dit zal tijdig  naar de Opdrachtgever worden gecommuniceerd.  

5. Als Bespaarmetled B.V. een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de  inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.  Bespaarmetled B.V. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever  redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke  vergissing of verschrijving bevat.  

6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van  Bespaarmetled B.V. dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Bespaarmetled  B.V. deze schriftelijk bevestigt. 

7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,  behoeft schriftelijke aanvaarding door Bespaarmetled B.V. 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst  

1. Bespaarmetled B.V. zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig  de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

2. Bespaarmetled B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door  derden.  

3. Bij het inschakelen van derden zal Bespaarmetled B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht  nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever  redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het  inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door  Bespaarmetled B.V. worden doorbelast aan Opdrachtgever.  

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bespaarmetled B.V. aangeeft  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat  deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bespaarmetled  B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde  gegevens niet tijdig aan Bespaarmetled B.V. zijn verstrekt, heeft Bespaarmetled B.V. het  recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in  rekening te brengen.  

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bespaarmetled B.V. zijn Diensten tijdig en deugdelijk  kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is  Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is  dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever  Bespaarmetled B.V. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Bespaarmetled B.V. dient  daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de  Overeenkomst.  

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst  

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen  Bespaarmetled B.V. en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de  Overeenkomst overgaan.  

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake  van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte  afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de  oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief  betaald worden.  

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen  wanprestatie van Bespaarmetled B.V. op en is voor Opdrachtgever geen grond om de  Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bespaarmetled B.V. en  Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een  aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging  geschiedt schriftelijk.  

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Bespaarmetled B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst  niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Bespaarmetled B.V. goede grond heeft  te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Bespaarmetled  B.V. Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld,  waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt  gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.  

2. Voorts is Bespaarmetled B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde  voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen  welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde  instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt,  deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is  Bespaarmetled B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te  ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of  schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot  schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

Artikel 8 Annulering  

1. Opdrachtgever heeft het recht om de order binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur nadat  Bespaarmetled B.V. de order heeft geaccepteerd te annuleren.

2. In geval Opdrachtgever onderdelen wenst te retourneren, dient vooraf telefonisch contact  te worden opgenomen. Deze is te vinden op de website van Bespaarmetled B.V.

3. Het retourverzoek wordt alleen in behandeling genomen indien deze aan Bespaarmetled  B.V. is gemeld binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de goederen.

4. Goederen die door Bespaarmetled B.V. speciaal voor Opdrachtgever zijn besteld of die door  Opdrachtgeverzijn beschadigd en/of zijn gebruikt, kunnen niet worden geretourneerd en/of  geannuleerd. 

5. De verpakking van de goederen dient in geval van annulering of retournering origineel,  onbeschadigd, schoon, ongemarkeerd en ongeopend te zijn. Wanneer dit niet het geval is,  kunnen de goederen niet geretourneerd worden. 

6. Indien er geen sprake is van garantie of een verkeerde levering zal Bespaarmetled B.V. bij  Opdrachtgever 20% van het nettobedrag van de geretourneerde goederen in rekening  brengen. 

7. Gemaakte transportkosten kunnen niet worden gecrediteerd. 

8. Bij omruiling van goederen, zullen deze goederen uitsluitend worden gecrediteerd wanneer  zij binnen de in artikel 8.3 gestelde termijn door de Opdrachtgever worden geretourneerd. 9. Een retouraanvraag betreffende goederen die niet aan de bovenstaande voorwaarden  voldoen, zal niet in behandeling worden genomen. 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling  

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  2. Bespaarmetled B.V. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave  te herstellen.  

3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever. 

4. Betaling geschiedt via een overboeking. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen  door Opdrachtgever te zijn voldaan. 

5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens  onverwijld aan Bespaarmetled B.V. mee te delen.  

6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is  vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het  opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is  tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  

7. Indien Bespaarmetled B.V. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de  verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in  redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De  vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld  conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke  incassokosten.  

8. Het staat Bespaarmetled B.V. vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang  Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit Artikel niet heeft  voldaan. 

Artikel 10 Levering 

1. Levering geschiedt binnen 2 (zegge: twee) dagen, mits de artikelen op voorraad zijn. 

2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Bespaarmetled B.V. Bespaarmetled B.V. zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk  geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.

3. Het niet-tijdig leveren van Bespaarmetled B.V. is geen geldige reden voor de ontbinding van  de Overeenkomst. 

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Eindhoven.

5. Bespaarmetled B.V. bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Bespaarmetled B.V.  kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen,  maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen. 

6. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.  

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle zaken geleverd door Bespaarmetled B.V. blijven in het eigendom van Bespaarmetled  B.V., voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.  

2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Bespaarmetled B.V. door zaakvorming of  anderszins tenietgaat, behoudt Bespaarmetled B.V. zich het recht een bezitloos pandrecht op  een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan  Bespaarmetled B.V. verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op  het eerste verzoek van Bespaarmetled B.V. te vestigen.  

Artikel 12 Garanties 

1. Bespaarmetled B.V. garandeert het volgende: 2 (zegge: twee) tot 7 (zegge: zeven) jaar. De  garantietermijn verschilt per Product en zal vermeld staan op de offerte. Indien de fabrikant  of de importeur failliet gaat, vervalt de garantie. Opdrachtgever kan hier dan geen beroep  meer op doen bij Bespaarmetled B.V. 

2. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient  Opdrachtgever dit binnen 8 (acht) weken te melden aan Bespaarmetled B.V, om een beroep  te kunnen doen op de desbetreffende garantie.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid  

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve  gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.  Bespaarmetled B.V. is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een  verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante  gegevens heeft verstrekt.  

2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts  bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na  te komen, is Bespaarmetled B.V. nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding  van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen  

recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te  weigeren, noch is Bespaarmetled B.V. enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.

3. Bespaarmetled B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar  ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Bespaarmetled B.V,  verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Bespaarmetled B.V. om, als een door  Bespaarmetled B.V. ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die  aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. 

4. Bespaarmetled B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten  tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. 

5. Bespaarmetled B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet  uitsluitend begrepen gevolgschade. 

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Bespaarmetled B.V. lijdt of zal lijden ten  gevolge van een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. 

7. Bespaarmetled B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 

8. Bespaarmetled B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de  verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door  overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden. 

9. Indien Bespaarmetled B.V. aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn  voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden  is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Bespaarmetled B.V.  met betrekking tot haar Diensten.  

10. De aansprakelijkheid van Bespaarmetled B.V. is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte  en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien  Bespaarmetled B.V. niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door  Opdrachtgever betaalde bedrag.  

11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bespaarmetled B.V. 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag  worden beperkt of uitgesloten.  

Artikel 14 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen  van Bespaarmetled B.V, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst  niet meer mogelijk is.  

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar  is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Bespaarmetled  B.V. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en  energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bespaarmetled B.V,  brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins  binnenlandse onrusten.  

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de  overmacht aanhoudt.  

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de  Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal  Bespaarmetled B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met  daarop in mindering gebracht alle kosten die Bespaarmetled B.V. heeft gemaakt met  betrekking tot de Overeenkomst.  

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens  

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men  weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die  vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze  verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door  een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Bespaarmetled B.V. kan hieraan niet worden  gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een  rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de  Overeenkomst.  

Artikel 16 Intellectuele eigendom 

1. Bespaarmetled B.V. blijft eigenaar van intellectuele eigendomsrechten, waaronder  auteursrecht op documentatie, tekeningen, schema’s, ontwerpen of andere documenten  behorend bij een offerte, opdracht of overeenkomst. De informatie mag, zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming, niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden  gemaakt, geïmiteerd, gekopieerd, aangeboden of getoond aan derden. 

2. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bespaarmetled  B.V. de goederen op enige wijze verveelvoudigen.

3. Opdrachtgever zal aanduidingen van Bespaarmetled B.V. betreffende auteursrechten,  merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of  wijzigen. 

4. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen  beschikbaarstelling aan Bespaarmetled B.V. van gegevens. Opdrachtgever zal Bespaarmetled  B.V. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar  stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van  derden.  

Artikel 17 Klachtenregeling 

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan  info@bespaarmetled.nl of telefonisch te melden via 0 11 141 08 44. De klacht wordt, indien  redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Bespaarmetled  B.V. in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt. 

Artikel 18 Wijzigingsbeding 

1. Bespaarmetled B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde  te wijzigen dan wel aan te vullen. Bespaarmetled B.V. zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de  hoogte brengen.  

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever  van toepassing op de Overeenkomst. 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Bespaarmetled B.V. en haar Opdrachtgever is  Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle Verdragen die niet direct doorwerken in de Nederlandse rechtsorde worden uitgesloten  van de overeenkomsten Bespaarmetled B.V.  

3. Alle geschillen die tussen Bespaarmetled B.V. en Opdrachtgever mochten ontstaan worden  beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.